פשטים וחידושים וכוונת האומר.

הרב אוריה
תושבע"פ שיעור 5

>>

>>