>>

 
 
מצוות 

שאלה
הרבה זמן היה קשה לי מה שכתוב שרצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.. שלכאורה הענין תמוה שהרי כל המצוות הם עקרונות בעצם והם הצדק והיושר האלוקי המוחלט, אשר הוא נצחי, וא"כ מן הנמנע שיהיה לאחת מהם אפשרות לא להיות קיימת.. וממה שכתוב שהרבה תורה ומצוות כדי לזכות את ישראל משמע שמצד עצם המצוה היה אפשר שלא נהיה מצווים..
 
 
תשובה
נראה שהפירוש הוא כך:
התורה נתנה בשלשה מקומות, (סיני אהל מועד וערבות מואב - שמות ויקרא דברים) ובכל פעם נתפרטו הכללים יותר, מצוות שנאמרו באופן כללי בפעם אחת נתפרטו במפורש לפרטים, כמבואר בסוגיא דזבחים קטו: וזה חלק ממידת כלל ופרט.
ועל כך נאמר שהרבה תורה ומצוות, היינו אותו עיקרון שניתן מתחילה בכללות ובקיצור, נתפרט לכמה מצוות והרבה תורה.
והארכתי להראות בשיעורים על החומשים והמצוות, שאכן האריכות בפרטים לדעת הרבה קדמונים היא תיקון למצב של ירידה של עם ישראל, שבלעדיו היה מספיק הכללים הקצרים הראשוני. והדברים תואמים למאמר חז"ל זה.
וראה עוד בדרוש של הביה"ל על לוחות ראשונות ושניות.
 
אוריה עינבל.


תשובה נוספת

לדעתי התשובה על הקושיה היא כמו שכתב הריב''נ שם שהתורה אוסרת דברים שאדם היה עושה גם בלי  איסור התורה, כגון שקצים וכו', ולא הוצרכה לאסור אלא רק בשביל לתת שכר לפורש ממנה שעושה כן גם בשל מצוות ה',

וכידוע שכך אמר הראי''ה קוק מדוע לא אסרה תורה אכילת בשר אדם, כי אין צורך לאסור קניבליות לבני תרבות,

והרב סמט מתרץ בזה מדוע התורה לא אסרה לאכול בהמה שאין לה סימני טהרה בכלל, (האיסור של פרשת שמיני וראה, זה רק על בעל סימן אחד) משום שלגודל תיעובם לא הוצרכה התורה לאסור אכילתם.

פירוש ריב''נ מוכח גם מההקשר שהרי לעיל מינה  אמר ר' שמעון ברבי   הרי הוא אומר (דברים י"ב) רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש וגו' ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורותודברי ר' חנניא בן עקשיא כהמשך לדברי ר''ש בר רבי מתאימים הייטב לפירוש ריב"ן.

שמחה פלדמן


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות