פאנל הגישה לשאלות באמונה 
 הרבנים לויכטר רוזנבלום ופיבלזון

>>

>>

תגובת הרב אוריה לפנל