>>

>>

חטא שאול בעמלק 

הרב אוריה

>>

לימוד נביא ב''ב